รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพรุจกรสิทธิกุลเขมโรจโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2สามเณรปุณณวิชการช่วงวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
3พระสุรชาติกิตติจารุขจรเขมสุโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระกิตติธัชขันทะหัตถ์สุกิตฺติธโชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระดุสิตขาวสะอาดอภิสุทฺโธวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
6สามเณรอัจฉริยะคำกองวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
7สามเณรอดิเทพคำสว่างวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระธนศรคุ้มจอหออภิธโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระเจตน์งามประเสริฐวรเจตโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระนพคุณจันทร์ศรีฐิตคุโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระมนูญจันทร์เกลี้ยงถามวโรวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
12พระนภัทรจันทร์เทพญาณภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13พระอภิสิทธิ์จามจรีกุลสุสิทฺธิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระฆเวศจารุมนต์วรมนฺโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระชายจำเนียรเงินเขมจิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระวันชัยชัยดุรงค์จารุอรินฺทโมวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
17พระวิชญ์พลชุติวราภรณ์ปญฺญาพโลวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18พระณรงค์ชุมสุพรรณวารีกิตฺติวโรวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระรัฐนันท์ตั้งเศรษฐสิริฐิตนนฺโทวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
20สามเณรณัชพลตาลสิทธิ์วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
21สามเณรชญากรถือความสัตย์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
22พระพิทักษ์ทบจันทร์ปญฺญารกฺโขวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระพิชญ์พงศ์ทรงทรัพย์กุลสุวิชาโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24สามเณรเสฎฐวุฒิทากุลวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
25พระพูลสวัสดิ์ทิพย์กรรณปริปุณฺโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26พระธนินธำรงวิทวัสพงศ์รกฺขิตวํโสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
27สามเณรนฤพนธ์ธูปขุนทดวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
28พระณัฐภัทรนฤขัตรพิชัยกิตฺติณฏฺโวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29พระนฤชัยนางวงค์อภิชโยวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระนิคมนาชัยภูมิภูริชโยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31พระภูมินิลสุวรรณฐิตภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระนัฐพงษ์นิลเปรมสาตฺถิโกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
33พระพีรวีร์บุญเจริญกิจจาอตฺถวีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระชุติพนธ์บุญเทียนสุชุติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระสุภิชัยประโยชน์วนิชสุภชโยวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระเกรียงไกรปุ้มฤทธิ์ปญฺญาพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระบุญเกียรติพงศ์เสถียรวงศ์จิรปุญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระจิรวิชญ์พงษ์ไพจิตรอภิวิชฺโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระวิชัยพรมจรรย์ญาณชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระบุญชัยพฤกษ์โสภณอภิปุญฺโญวัดราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
41สามเณรเตชภณพลหาญดีวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
42พระคณินภณภัทร์คงสินสิริภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43พระฐฤวัตร์ภูนิธิพันธุ์กุลอภิวตฺโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระกิตติณัฐมงคลครุฑสุภกิตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระนวคุณมณีฉายนวคุโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
46พระกีรติมั่นพรหมกีรติโกวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
47พระอัครินทร์มารินทร์วิมลปญฺญาวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48สามเณรอิทธิพลมูลทองย้อยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
49พระธนิสวิชญ์รฐาธเนศนิธิภัทรเขมปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
50สามเณรนนธวัชราชชมภูวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม