รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชญากรถือความสัตย์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
2สามเณรณภัทรสกุลนัยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
3สามเณรณัชพลตาลสิทธิ์วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
4สามเณรณัฐนนท์ศรีงามวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
5สามเณรดังอินทนูวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
6สามเณรทักษิลาสิงห์สุวรรณ์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
7สามเณรนนธวัชราชชมภูวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
8สามเณรนฤพนธ์ธูปขุนทดวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
9สามเณรปิยวัฒน์ส่องกระโทกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
10สามเณรปุณณวิชการช่วงวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
11สามเณรพงศธรแก้วตัณหาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
12สามเณรพงศพรอุปลาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
13สามเณรพิชัยฤทธิสุนทรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
14สามเณรพิศกรฤทธิ์รุ่งวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
15สามเณรรุ่งเพชรโพธิราชวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
16สามเณรวรวุฒิสายสิมวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
17สามเณรสิรวิชญ์เครือคุณวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
18สามเณรอดิเทพคำสว่างวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
19สามเณรอภิชาติศรีวงศ์ษาวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
20สามเณรอภิวิชญ์อรุณยโรจน์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
21สามเณรอัจฉริยะคำกองวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
22สามเณรอานนท์สมพรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
23สามเณรอิทธิพลมูลทองย้อยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
24สามเณรเฉลิมเพลินจิตรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
25สามเณรเตชภณพลหาญดีวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
26สามเณรเสฎฐวุฒิทากุลวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
27พระธไนศวรรย์เฟื่องฟุ้งกตปุญฺโญวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
28พระณัฐภัทรนฤขัตรพิชัยกิตฺติณฏฺโวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29พระณรงค์ชุมสุพรรณวารีกิตฺติวโรวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระณัฎฐพงศ์อ่อนจันทร์กิตฺติวํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31พระกีรติมั่นพรหมกีรติโกวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
32พระคณธัชเรืองธรรมคณธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระธนวัฒน์ใจสุทธิจิตฺตสุทฺโธวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระบุญเกียรติพงศ์เสถียรวงศ์จิรปุญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระนวรัฐรุ่งวัฒนไพบูลย์จิรวฑฺฒโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36พระชัชวาลแซ่ตั้งชุติธมฺโมวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระเทียนชัยอุ่นสำราญชุติวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระวิชัยพรมจรรย์ญาณชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระวุฒิชัยเกศภิญโญมณีญาณชโยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40พระภูมิพัฒน์โพธิ์ปภาพันธ์ญาณธมฺโมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41พระนภัทรจันทร์เทพญาณภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42พระปิยะกุลสิทธิอรรถกุลฐานปิโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
43พระกำพลโยธินพนาเวศฐานพโลวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44พระนพคุณจันทร์ศรีฐิตคุโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระรัฐนันท์ตั้งเศรษฐสิริฐิตนนฺโทวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
46พระภูมินิลสุวรรณฐิตภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
47พระมนูญจันทร์เกลี้ยงถามวโรวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
48พระธีรธัชแท่นนิลธมฺมธโชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49พระยศพลไสลเพ็ชรธมฺมพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระพีรพันธุ์แสงบุดดีธมฺมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส