รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 100 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระรัชพงษ์เลี่ยวไพโรจน์อภิวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
52พระภณใจสมัครเขมภาณีวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
53สามเณรนนธวัชราชชมภูวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
54สามเณรอิทธิพลมูลทองย้อยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
55สามเณรพิชัยฤทธิสุนทรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
56สามเณรเตชภณพลหาญดีวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
57สามเณรอานนท์สมพรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
58สามเณรปุณณวิชการช่วงวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
59สามเณรพงศธรแก้วตัณหาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
60สามเณรเสฎฐวุฒิทากุลวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
61สามเณรพงศพรอุปลาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
62สามเณรรุ่งเพชรโพธิราชวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
63สามเณรณภัทรสกุลนัยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
64สามเณรทักษิลาสิงห์สุวรรณ์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
65สามเณรอภิวิชญ์อรุณยโรจน์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
66พระศุภสิทธิ์สินบุญมีสุมงฺคโลวัดนรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
67พระบุญชัยพฤกษ์โสภณอภิปุญฺโญวัดราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
68พระมนูญจันทร์เกลี้ยงถามวโรวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
69สามเณรสิรวิชญ์เครือคุณวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
70พระวันชัยชัยดุรงค์จารุอรินฺทโมวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
71พระธไนศวรรย์เฟื่องฟุ้งกตปุญฺโญวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
72พระนัฐพงษ์นิลเปรมสาตฺถิโกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
73สามเณรณัชพลตาลสิทธิ์วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
74สามเณรปิยวัฒน์ส่องกระโทกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
75สามเณรพิศกรฤทธิ์รุ่งวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
76สามเณรนฤพนธ์ธูปขุนทดวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
77สามเณรดังอินทนูวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
78สามเณรชญากรถือความสัตย์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
79สามเณรณัฐนนท์ศรีงามวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
80สามเณรวรวุฒิสายสิมวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
81สามเณรอภิชาติศรีวงศ์ษาวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
82พระกีรติมั่นพรหมกีรติโกวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
83พระรัฐนันท์ตั้งเศรษฐสิริฐิตนนฺโทวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
84พระบุญมีศรีสุวิทย์วงศ์ภทฺทปุญฺโญวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
85พระปิยะวัชร์เลี้ยงศิริอคฺคปฺปิโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
86พระพีรพันธุ์แสงบุดดีธมฺมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
87สามเณรอัจฉริยะคำกองวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
88พระสุภิชัยประโยชน์วนิชสุภชโยวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
89พระณรงค์ชุมสุพรรณวารีกิตฺติวโรวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
90พระรพีพัทธ์หิรัณย์บุรโชติปญฺญาภทฺโทวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
91พระดุสิตขาวสะอาดอภิสุทฺโธวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
92พระยศพลไสลเพ็ชรธมฺมพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
93พระภาสกรแก่นทิพย์ปญฺญาสาโรวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
94พระธนวัฒน์ใจสุทธิจิตฺตสุทฺโธวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
95พระธนินธำรงวิทวัสพงศ์รกฺขิตวํโสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
96พระนฤเบศสิงห์วงษาอธิปุญฺโญวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
97พระสมมารถสังสิทธิวงศ์อภสฺสโรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
98สามเณรเฉลิมเพลินจิตรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
99สามเณรอดิเทพคำสว่างวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
100พระรังสรรค์อู่พิชิตปญฺญาวุโธวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร