รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 100 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระกิตติธัชขันทะหัตถ์สุกิตฺติธโชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
52พระคณินภณภัทร์คงสินสิริภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
53พระชญานินเกสร์ประทุมอภิชฺชโววัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
54พระณัฎฐพงศ์อ่อนจันทร์กิตฺติวํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
55พระณัฐภัทรนฤขัตรพิชัยกิตฺติณฏฺโวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
56พระธีรธัชแท่นนิลธมฺมธโชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
57พระนภัทรจันทร์เทพญาณภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
58พระนรภัทร์อภิลิขิตสมัยนรภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
59พระนวรัฐรุ่งวัฒนไพบูลย์จิรวฑฺฒโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
60พระนิคมนาชัยภูมิภูริชโยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
61พระพูลสวัสดิ์ทิพย์กรรณปริปุณฺโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
62พระภูมิพัฒน์โพธิ์ปภาพันธ์ญาณธมฺโมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
63พระวรกฤตโพธิกุลธรธมฺมสุโขวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
64พระวิชญ์พลชุติวราภรณ์ปญฺญาพโลวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
65พระวุฒิชัยเกศภิญโญมณีญาณชโยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
66พระอัครินทร์มารินทร์วิมลปญฺญาวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
67พระอานนท์โรจนวิภาตสิรินนฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
68สามเณรณภัทรสกุลนัยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
69สามเณรทักษิลาสิงห์สุวรรณ์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
70สามเณรนนธวัชราชชมภูวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
71สามเณรปุณณวิชการช่วงวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
72สามเณรพงศธรแก้วตัณหาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
73สามเณรพงศพรอุปลาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
74สามเณรพิชัยฤทธิสุนทรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
75สามเณรรุ่งเพชรโพธิราชวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
76สามเณรอภิวิชญ์อรุณยโรจน์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
77สามเณรอานนท์สมพรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
78สามเณรอิทธิพลมูลทองย้อยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
79สามเณรเตชภณพลหาญดีวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
80สามเณรเสฎฐวุฒิทากุลวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
81พระศุภสิทธิ์สินบุญมีสุมงฺคโลวัดนรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
82สามเณรอัจฉริยะคำกองวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
83พระกีรติมั่นพรหมกีรติโกวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
84พระบุญมีศรีสุวิทย์วงศ์ภทฺทปุญฺโญวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
85พระปิยะวัชร์เลี้ยงศิริอคฺคปฺปิโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
86พระพีรพันธุ์แสงบุดดีธมฺมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
87พระรัฐนันท์ตั้งเศรษฐสิริฐิตนนฺโทวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
88พระบุญชัยพฤกษ์โสภณอภิปุญฺโญวัดราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
89พระมนูญจันทร์เกลี้ยงถามวโรวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
90สามเณรสิรวิชญ์เครือคุณวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
91สามเณรชญากรถือความสัตย์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
92สามเณรณัฐนนท์ศรีงามวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
93สามเณรดังอินทนูวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
94สามเณรนฤพนธ์ธูปขุนทดวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
95สามเณรวรวุฒิสายสิมวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
96สามเณรอภิชาติศรีวงศ์ษาวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
97สามเณรณัชพลตาลสิทธิ์วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
98พระธไนศวรรย์เฟื่องฟุ้งกตปุญฺโญวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
99พระนัฐพงษ์นิลเปรมสาตฺถิโกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
100สามเณรปิยวัฒน์ส่องกระโทกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส