รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 100 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระภูมิพัฒน์โพธิ์ปภาพันธ์ญาณธมฺโมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
52พระมนูญจันทร์เกลี้ยงถามวโรวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
53พระยศพลไสลเพ็ชรธมฺมพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
54พระรพีพัทธ์หิรัณย์บุรโชติปญฺญาภทฺโทวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
55พระรังสรรค์อู่พิชิตปญฺญาวุโธวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
56พระรัชพงษ์เลี่ยวไพโรจน์อภิวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
57พระรัฐนันท์ตั้งเศรษฐสิริฐิตนนฺโทวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
58พระวชิราวงศ์วงศ์ธนะบูรณ์ปญฺญาวชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
59พระวรกฤตโพธิกุลธรธมฺมสุโขวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
60พระวรพลอัศวไพศาลชัยเขมพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
61พระวันชัยชัยดุรงค์จารุอรินฺทโมวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
62พระวิชญ์พลชุติวราภรณ์ปญฺญาพโลวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
63พระวิชัยพรมจรรย์ญาณชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
64พระวุฒิชัยเกศภิญโญมณีญาณชโยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
65พระศักดิ์กำพลไชยพัฒปภสฺสโรวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
66พระศุภสิทธิ์สินบุญมีสุมงฺคโลวัดนรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
67พระสมมารถสังสิทธิวงศ์อภสฺสโรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
68พระสำราญเมืองโคตรอภิสุโขวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
69พระสุภิชัยประโยชน์วนิชสุภชโยวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
70พระสุรชาติกิตติจารุขจรเขมสุโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
71พระอภิสิทธิ์จามจรีกุลสุสิทฺธิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
72พระอัครินทร์มารินทร์วิมลปญฺญาวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
73พระอานนท์โรจนวิภาตสิรินนฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
74พระเกรียงไกรปุ้มฤทธิ์ปญฺญาพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
75พระเจตน์งามประเสริฐวรเจตโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
76พระเทียนชัยอุ่นสำราญชุติวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
77สามเณรชญากรถือความสัตย์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
78สามเณรณภัทรสกุลนัยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
79สามเณรณัชพลตาลสิทธิ์วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
80สามเณรณัฐนนท์ศรีงามวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
81สามเณรดังอินทนูวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
82สามเณรทักษิลาสิงห์สุวรรณ์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
83สามเณรนนธวัชราชชมภูวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
84สามเณรนฤพนธ์ธูปขุนทดวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
85สามเณรปิยวัฒน์ส่องกระโทกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
86สามเณรปุณณวิชการช่วงวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
87สามเณรพงศธรแก้วตัณหาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
88สามเณรพงศพรอุปลาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
89สามเณรพิชัยฤทธิสุนทรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
90สามเณรพิศกรฤทธิ์รุ่งวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
91สามเณรรุ่งเพชรโพธิราชวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
92สามเณรวรวุฒิสายสิมวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
93สามเณรสิรวิชญ์เครือคุณวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
94สามเณรอดิเทพคำสว่างวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
95สามเณรอภิชาติศรีวงศ์ษาวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
96สามเณรอภิวิชญ์อรุณยโรจน์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
97สามเณรอัจฉริยะคำกองวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
98สามเณรอานนท์สมพรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
99สามเณรอิทธิพลมูลทองย้อยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
100สามเณรเฉลิมเพลินจิตรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร