รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 100 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระวุฒิชัยเกศภิญโญมณีญาณชโยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
52พระพูลสวัสดิ์ทิพย์กรรณปริปุณฺโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
53พระนิคมนาชัยภูมิภูริชโยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
54พระนภัทรจันทร์เทพญาณภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
55พระณัฎฐพงศ์อ่อนจันทร์กิตฺติวํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
56พระกำพลโยธินพนาเวศฐานพโลวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
57พระวิชญ์พลชุติวราภรณ์ปญฺญาพโลวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
58พระอัครินทร์มารินทร์วิมลปญฺญาวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
59พระกิตติธัชขันทะหัตถ์สุกิตฺติธโชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
60พระชญานินเกสร์ประทุมอภิชฺชโววัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
61พระนรภัทร์อภิลิขิตสมัยนรภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
62พระนวรัฐรุ่งวัฒนไพบูลย์จิรวฑฺฒโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
63พระณัฐภัทรนฤขัตรพิชัยกิตฺติณฏฺโวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
64พระคณินภณภัทร์คงสินสิริภทฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
65พระอานนท์โรจนวิภาตสิรินนฺโทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
66พระวรกฤตโพธิกุลธรธมฺมสุโขวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
67พระภูมิพัฒน์โพธิ์ปภาพันธ์ญาณธมฺโมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
68สามเณรนนธวัชราชชมภูวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
69สามเณรอิทธิพลมูลทองย้อยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
70สามเณรพิชัยฤทธิสุนทรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
71สามเณรเตชภณพลหาญดีวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
72สามเณรอานนท์สมพรวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
73สามเณรปุณณวิชการช่วงวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
74สามเณรพงศธรแก้วตัณหาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
75สามเณรเสฎฐวุฒิทากุลวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
76สามเณรพงศพรอุปลาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
77สามเณรรุ่งเพชรโพธิราชวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
78สามเณรณภัทรสกุลนัยวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
79สามเณรทักษิลาสิงห์สุวรรณ์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
80สามเณรอภิวิชญ์อรุณยโรจน์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
81พระศุภสิทธิ์สินบุญมีสุมงฺคโลวัดนรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
82สามเณรอัจฉริยะคำกองวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
83พระกีรติมั่นพรหมกีรติโกวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
84พระรัฐนันท์ตั้งเศรษฐสิริฐิตนนฺโทวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
85พระบุญมีศรีสุวิทย์วงศ์ภทฺทปุญฺโญวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
86พระปิยะวัชร์เลี้ยงศิริอคฺคปฺปิโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
87พระพีรพันธุ์แสงบุดดีธมฺมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
88พระมนูญจันทร์เกลี้ยงถามวโรวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
89สามเณรสิรวิชญ์เครือคุณวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
90พระบุญชัยพฤกษ์โสภณอภิปุญฺโญวัดราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
91สามเณรนฤพนธ์ธูปขุนทดวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
92สามเณรดังอินทนูวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
93สามเณรชญากรถือความสัตย์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
94สามเณรณัฐนนท์ศรีงามวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
95สามเณรวรวุฒิสายสิมวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
96สามเณรอภิชาติศรีวงศ์ษาวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
97พระวันชัยชัยดุรงค์จารุอรินฺทโมวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
98พระธไนศวรรย์เฟื่องฟุ้งกตปุญฺโญวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
99พระนัฐพงษ์นิลเปรมสาตฺถิโกวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
100สามเณรณัชพลตาลสิทธิ์วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส