รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบรมนิวาส
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๑๐๐๐๑ - โรงเรียนวัดบรมนิวาส
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายทศพลณ ร้อยเอ็ดโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาธรอัมพรโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
3อุดมศึกษาครูนางสาวณัฐชยาใจมนต์โรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทกรดีครันโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติถาพรโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
6อุดมศึกษาครูนางสาววิภาดาอามาตมนตรีโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภนัฐบุญเสริมโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอานัติแสงย้อยโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาแซ่หยางโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรินลณีสายทองโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราพัชรหีบแก้วโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวันรุ่งนภาหาญลักษณ์โรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุกัญญาใจแสนโรงเรียนวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิพิมโพธิ์กลางโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวินท์สวัสดีโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรณษาภาประเสริฐโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรณิชาเฮืองธิราชโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลยวีร์หน้าเพ็ชรโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกวินแสนเสาร์โรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิชญ์พานทองโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกณิกาสุทธสนธิ์โรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราภรณ์เพิ่มประโยชน์โรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยทัศน์ภิรมย์คล้อยโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพสิกาเปรมปรีดาโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิตย์ตาเสียงใสโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรชตแก้วไพรสีโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชาปั้นขำโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์เครือนิลโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศตานันท์สมอนาโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพจน์สัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรเชฐสวนหมากโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมินทาดามามีกุลย์โรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิตรลดาเสนาภักดิ์โรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชิษณุชาสระทองแอโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพีรดาปัญญาค้าเจริญโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแตวิไลโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวราภรณ์เดชศรีโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมีนาศรีมะโนโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุกฤษฐ์แก้วไพรสีโรงเรียนวัดดวงแขวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิสว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิระศักดิ์เกตุษีเผือกโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทิเบตบุญประสมโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณพลเงสันเทียะโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิสาเรืองสมบัติโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนนิกานต์จันทสังข์โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสาพิมพ์ลีโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอิศวราโยธาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส