รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๐๒๐๐๓ - โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 186 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวันชัยปานทองโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินสวาทภักดิ์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเศรษฐาเศรษฐถาวรโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวศินกายแก้วโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรเดชจำนงค์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเก่งกาจเคนผาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศกรพุ่มทองโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเสกศักย์สัตย์โตนนท์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรพลวงค์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฏฐดลย์หวานอารมณ์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธินกรจันทบัวลาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฑกรแก้วพริ้งโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโบนันสว่างโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงษ์จุ้ยกระยางโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภควินท์ศรีจันทร์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนนท์หัสดีโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรภพผ่องแผ้วโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไมเคิลเจดิลกธรรมาวงษ์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวันวิกรมอยู่วัฒนาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตรีทศยุทธอันทมาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวีณาญาติจันอัดโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งทิพย์จักษุแก้วโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาวีร์แซ่ลิ้วโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณยนุชธูปบูชาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลธิชาโพธิ์แสงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอมันตาเพ็งผ่องโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธีราวดีโคจรโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันวิษาอินทรเทวาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพนิตพรของรัมย์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนัฐธิชากุลวงค์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฟ้าภูฉายเจริญศรีโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิธรจันทรสโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมิณทิราจันทะคัดโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปริยาภรณ์สมพงศ์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมานิตาอินต๊ะวิชัยโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมลวรรณศรีสุนาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฉัตรมงคลกุมภาษีโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลแสงครุฑโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิณทองภูกองไชยโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทักษ์ดนัยสิงห์เสือโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวันชนะขำคำโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสงกรานต์จันทรพิศโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุพรวงศ์สายสิทธิ์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิเจี้ยมไทยโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทินภัทร์คำไวย์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์กำจัดภัยโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุณมนัสเงางามโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฤทธิพนสารภักดีโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชานนท์ชินพันโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอริญชย์ภาคเสมาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม