รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๐๒๐๐๑ - โรงเรียนวัดราชบพิธ
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 384 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูวนัตถ์ติยาภักดิ์โรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวพิชญาธรรมาพิทักษ์กุลโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกมลศิษฏ์สุขยานุดิษฐโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรพัศม์พลูมาโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุลัดดาปิ่นสุวรรณโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตนัยโคตรชมภูโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรชิตาสุขศรีจักรวาฬโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8อุดมศึกษาอื่นๆนางสาววรณันแซ่เจาโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษกรชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุญญิศาบุญรัตนวิจิตรโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11อุดมศึกษาอื่นๆนายอภิสกรรจ์ปารณสิริจิรภาสโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษกรฮุนอยู่โรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตทิพย์พิมานชัยกรโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวชลิดากุลธรฉัตรคุปต์โรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15มัธยมศึกษาม.๓นายก้องภพมอบมิตรโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณภัทรทานะเวชโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอรรถธมนพรรณวรรณโรโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกอบุญกอสงวนมิตรโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาภัทรประดับดาวโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20อุดมศึกษาอื่นๆนางชุติมาอรุณมาศโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกัณฐพงษ์กำมาแสนโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิกานต์เทพศิลาโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวธนพรรณสุนทระโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตฏีกังสดาลรัตน์โรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรนิษฐาน้อยทิพย์โรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุทธิรัตน์ศีลตระกูลโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์นิราศภัยโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกสราทองสลับโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29อุดมศึกษาอื่นๆนายเอกสินธ์อรุณมาศโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกรียงศักดิ์ญาณวรรณโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรกฎพงษ์โสภาโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุดารักษ์เนื่องชมภูโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรภพสงกระสินโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุทธิษาแรกเรียงโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุกัญญาขาวสำราญโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรภัทรแก้วพันธ์พฤกษ์โรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์รดาโพธิ์พันธุ์โรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38อุดมศึกษาอื่นๆนายไพศาลฤทธิ์ขันธ์โรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจันฑาพันธ์จันทร์ศิริโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัชนนท์ลีลาทรัพย์สกุลโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวตรีรัตน์วรเลิศฤทธิชัยโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจารุวิทย์จรัสเสาวภาคย์โรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรทรงชุ่มโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอังคณาลักษณ์จงจิตโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรายุจิรันธรโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยพรพิสุทธิ์โรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอัชลีวิโรจน์นุกูลกิตติโรงพยาบาลนครธนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาโพธิ์นอกโรงเรียนวัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุนานนต์ขันคำโรงเรียนราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวเกศสุพิชญ์ธนนันท์โสภณสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม