รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๑๐๐๓ - โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกชกรอาจม่วงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันตาหมวดสิงห์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์กมลภูมิเรศสุนทรโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์ทองดีโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนมาศมีตาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรพิพัฒน์จันทร์หอมโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนากานต์พิกุลแย้มโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวรวัฒน์ช่วยคล้ายโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฑิฆัมพรสุดาเดชโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐศิลป์แซ่ตั้งโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชาพลสายกุลทองโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรสุวรรณเวียงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญสินีสิทธิชัยโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรจุ้ยมอญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภษรชินภัทรนันท์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนราหมื่นจำเริญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนฤมลศาลาคามโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัณฑกรณ์สว่างแสงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทภัคโชติจิตร์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทิพัฒน์สายกุลทองโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสจิตงามสุจริตโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภังกรจินดารัตน์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปานตะวันพละบุตรโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยนัสมุขมณีโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรปวีณ์เสี่ยงโชคอยู่โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรไพลินแสนสุดโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์วิภาภูทางนาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรธัชลุนบงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิพัฒน์จารุธนพัฒน์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัคพลดวงดาวโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุทัพเหมือนโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภารดีมะหิศวรโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริวัฒน์รัตนธงไชยโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรมยเนตรคำสูงเนินโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรินลดาบุตรโพธิ์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเมธสุทธิประภาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรชัยมะโนเย็นโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศรัญดาแก้วเรืองโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศินาศรสุวรรณโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดิภัทรสมบุญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรธรดวงดีโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสามินียศชัยโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรภัทรศรีตองอ่อนโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรยุทธดาเหม็งโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุริยงศ์สุวรรณธิสังข์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหทัยกาญจน์กล่ำประทุมโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหทัยภัทรใจน้อยโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหนึ่งฤทัยศรีจันทร์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอณัตญาอินทะโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชญางามวิลัยโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร