สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12350 566,637 462,105 202,613 1,231,355
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 594 63,882 49,650 24,042 137,574
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 532 53,739 42,229 15,377 111,345
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 206 30,454 15,498 5,470 51,422
กธ. 191 28,823 13,776 6,807 49,406
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 87 18,791 6,803 3,107 28,701
วัด (บุคคลทั่วไป) 165 5,448 3,472 1,681 10,601
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 50 4,145 615 171 4,931
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 14 3,064 941 393 4,398
ไม่ทราบ 8 580 177 28 785
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 357 100 49 506
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 31 109 54 100 263
สถาบันการพลศึกษา 1 65 88 36 189
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4 171 12 3 186
รวม 14,235 776,265 595,520 259,877 1,631,662

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที