สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 572 21,524 10,368 4,255 36,147
กธ. 31 4,019 1,755 986 6,760
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 25 2,725 970 460 4,155
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31 2,108 1,343 697 4,148
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 16 1,646 1,266 352 3,264
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 825 187 59 1,071
วัด (บุคคลทั่วไป) 17 441 59 40 540
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 147 78 8 233
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 190 23 1 214
ไม่ทราบ 1 169 13 13 195
สถาบันการพลศึกษา 1 65 88 36 189
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 122 0 0 122
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 34 24 4 62
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 4 0 1 5
รวม 708 34,019 16,174 6,912 57,105

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที