Showing 251-300 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
2511110100071โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราอนุสาวรีย์บางเขน
2521110100074โรงเรียนปราโมชวิทยาทานอนุสาวรีย์บางเขน
2531110100075โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯอนุสาวรีย์บางเขน
2541110100076โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยาอนุสาวรีย์บางเขน
2551110100077โรงเรียนอุทัยวิทยาอนุสาวรีย์บางเขน
2561110100078อนุบาลปริญญาอนุสาวรีย์บางเขน
2571110100079โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์อนุสาวรีย์บางเขน
2581110100080โรงเรียนอมาตยกุลอนุสาวรีย์บางเขน
2591110100081โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนารามอนุสาวรีย์บางเขน
2601110100829โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการอนุสาวรีย์บางเขน
2611110100830โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทราอนุสาวรีย์บางเขน
2621110102670โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏอนุสาวรีย์บางเขน
2631210050002กศน.แขวงอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์บางเขน
2641310100829วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอนุสาวรีย์บางเขน
2651310100830วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทราอนุสาวรีย์บางเขน
2661410051202โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขน
2671410115000มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขน
2683110011604โรงเรียนประชาภิบาลอนุสาวรีย์บางเขน
2693110011605โรงเรียนวัดไตรรัตนารามอนุสาวรีย์บางเขน
2703110021601โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์อนุสาวรีย์บางเขน
2719931100501โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์อนุสาวรีย์บางเขน
2721010720057โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนท่าแร้งบางเขน
2731110100060โรงเรียนอนุบาลวัชรพลท่าแร้งบางเขน
2741110100061โรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์ท่าแร้งบางเขน
2751110100066โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณท่าแร้งบางเขน
2761110100069โรงเรียนสุขฤทัยท่าแร้งบางเขน
2771110100070โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนาท่าแร้งบางเขน
2781110100082โรงเรียนนันทนิตย์ท่าแร้งบางเขน
2791110100641โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรักท่าแร้งบางเขน
2801110101176โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราท่าแร้งบางเขน
2811110102998โรงเรียนอนุบาลธรรมพิทักษ์ท่าแร้งบางเขน
2821110103016โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษาพิทยาท่าแร้งบางเขน
2831110203031โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน์ท่าแร้งบางเขน
2841210050000กศน.เขตบางเขนท่าแร้งบางเขน
2851210050008กศน.แขวงท่าแร้งท่าแร้งบางเขน
2863110011602โรงเรียนบ้านคลองบัวท่าแร้งบางเขน
2873110011603โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)ท่าแร้งบางเขน
2881010720058โรงเรียนบางกะปิคลองจั่นบางกะปิ
2891010720114โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิ
2901110100083โรงเรียนนราธิปพิทยาคลองจั่นบางกะปิ
2911110100084โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยาคลองจั่นบางกะปิ
2921110100091โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์คลองจั่นบางกะปิ
2931110100095โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยาคลองจั่นบางกะปิ
2941110100098โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร์คลองจั่นบางกะปิ
2951110100100โรงเรียนอนุบาลศรีนวลคลองจั่นบางกะปิ
2961110100104โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชนคลองจั่นคลองจั่นบางกะปิ
2971110100931โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาคลองจั่นบางกะปิ
2981110200948โรงเรียนนานาชาตินีวาคลองจั่นบางกะปิ
2991210060001กศน.แขวงคลองจั่นคลองจั่นบางกะปิ
3001310066201วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพคลองจั่นบางกะปิ