Showing 101-150 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
1013210100001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วชิรพยาบาลดุสิต
1023310100001โรงเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วชิรพยาบาลดุสิต
1031010720050โรงเรียนราชวินิต มัธยมสวนจิตรลดาดุสิต
1041110100023โรงเรียนอนุบาลเลิศนุวัฒน์สวนจิตรลดาดุสิต
1051110100041โรงเรียนจิตรลดาสวนจิตรลดาดุสิต
1061210020003กศน.แขวงสวนจิตรลดาสวนจิตรลดาดุสิต
1071310106743จิตรลดา(สายวิชาชีพ)สวนจิตรลดาดุสิต
1083110010607โรงเรียนสุโขทัยสวนจิตรลดาดุสิต
1091210020004กศน.แขวงสี่แยกมหานาคสี่แยกมหานาคดุสิต
1101410212900มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพสี่แยกมหานาคดุสิต
1113110010605โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารสี่แยกมหานาคดุสิต
1129931100202โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารสี่แยกมหานาคดุสิต
1139953100201สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สี่แยกมหานาคดุสิต
1141010720049โรงเรียนวัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิต
1151010720051โรงเรียนเศรษฐเสถียรถนนนครไชยศรีดุสิต
1161110100010โรงเรียนอนุบาลกรแก้วถนนนครไชยศรีดุสิต
1171110100011โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์อำนวยสงครามถนนนครไชยศรีดุสิต
1181110100013โรงเรียนอัมพวันศึกษาถนนนครไชยศรีดุสิต
1191110100018โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ถนนนครไชยศรีดุสิต
1201110100019โรงเรียนอนุบาลสารินถนนนครไชยศรีดุสิต
1211110100020โรงเรียนศรีดรุณถนนนครไชยศรีดุสิต
1221110100021โรงเรียนช่างอากาศอำรุงถนนนครไชยศรีดุสิต
1231110100026โรงเรียนกันตะบุตรถนนนครไชยศรีดุสิต
1241110100028โรงเรียนสรรพาวุธบำรุงถนนนครไชยศรีดุสิต
1251110100030โรงเรียนราชินีบนถนนนครไชยศรีดุสิต
1261110100032โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ถนนนครไชยศรีดุสิต
1271110100039โรงเรียนเยาวชนศึกษาถนนนครไชยศรีดุสิต
1281110100822วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิต
1291110100823วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ถนนนครไชยศรีดุสิต
1301110100824วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสนถนนนครไชยศรีดุสิต
1311110100825โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.ถนนนครไชยศรีดุสิต
1321110100826อาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพถนนนครไชยศรีดุสิต
1331110100926โรงเรียนราชวัตรวิทยาถนนนครไชยศรีดุสิต
1341210020001กศน.เขตดุสิตถนนนครไชยศรีดุสิต
1351210020006กศน.แขวงถนนนครไชยศรีถนนนครไชยศรีดุสิต
1361310100822วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิต
1371310100823วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ถนนนครไชยศรีดุสิต
1381310100824วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสนถนนนครไชยศรีดุสิต
1393110010601โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิต
1403110010602โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิต
1413110010608โรงเรียนวัดจันทรสโมสรถนนนครไชยศรีดุสิต
1423110010609โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิต
1431010720052โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอก
1441110100042โรงเรียนเซนต์เทเรซากระทุ่มรายหนองจอก
1451110102992โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลกระทุ่มรายหนองจอก
1461110106733โรงเรียนอนุบาลสวนสันติอนุสรณ์กระทุ่มรายหนองจอก
1471110204692โรงเรียนaaaกระทุ่มรายหนองจอก
1481210030000กศน.เขตหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอก
1491210030001กศน.แขวงกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอก
1501410206100มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกระทุ่มรายหนองจอก