Showing 51-100 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
511110100001โรงเรียนสตรีวรนาถบางขุนพรหมพระนคร
521210010000กศน.เขตพระนครบางขุนพรหมพระนคร
531210010011กศน.แขวงบางขุนพรหมบางขุนพรหมพระนคร
543110010101โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนคร
553110010110โรงเรียนวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมพระนคร
565510130125โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารบางขุนพรหมพระนคร
577010010101โรงเรียนวชิรมกุฎบางขุนพรหมพระนคร
581010720045โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนคร
591210010012กศน.แขวงวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนคร
601010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิต
611010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิต
621010720047โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิต
631110100014โรงเรียนอักษรเจริญดุสิตดุสิต
641110100022โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยดุสิตดุสิต
651110100024โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ดุสิตดุสิต
661110100037โรงเรียนพันธะวัฒนาดุสิตดุสิต
671110100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิต
681110103018โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติดุสิตดุสิต
691210020000ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศดุสิตดุสิต
701210029990สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดุสิตดุสิต
711310026101วิทยาลัยเทคนิคดุสิตดุสิตดุสิต
721310100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิต
731410216500มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดุสิตดุสิต
742110000001สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ดุสิตดุสิต
753110010606โรงเรียนเบญจมบพิตรดุสิตดุสิต
765601000001โรงเรียนส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบกดุสิตดุสิต
778210000001สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดุสิตดุสิต
788510000001สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดุสิตดุสิต
799920100201กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดุสิตดุสิต
809931100201โรงเรียนพระดาบสดุสิตดุสิต
811010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิต
821110100017โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์วชิรพยาบาลดุสิต
831110100025โรงเรียนเซนต์คาเบรียลวชิรพยาบาลดุสิต
841110100027โรงเรียนคอนเซ็ปชัญวชิรพยาบาลดุสิต
851110100029โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์วชิรพยาบาลดุสิต
861110100035โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยาวชิรพยาบาลดุสิต
871110100036โรงเรียนพันธะศึกษาวชิรพยาบาลดุสิต
881110100040โรงเรียนโยนออฟอาร์ควชิรพยาบาลดุสิต
891110100820โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจวชิรพยาบาลดุสิต
901110103002โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิตวชิรพยาบาลดุสิต
911210020002กศน.แขวงวชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิต
921410021201โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวชิรพยาบาลดุสิต
931410021202โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิต
941410116600มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิต
951410119400มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวชิรพยาบาลดุสิต
963110010603โรงเรียนวัดราชผาติการามวชิรพยาบาลดุสิต
973110010604โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรวชิรพยาบาลดุสิต
983210000002โรงเรียนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิต
993210020001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิต
1003210020002วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิต